Sau khi nắm giữ Đồng Hồ Cát và trở thành người Canh Giữ Thời Gian, nhiệm vụ tiếp theo của tôi là khởi động lại dòng lịch sử. Không những có thể xem lại những sự kiện đã từng diễn ra trong quá khứ, tôi còn được tự do tạo ra một Kỷ Nguyên Mới.

Tôi đã cố gắng xem lại bức tranh thời gian với sự kiềm chế và nhẫn nại. Khi chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, tôi bắt đầu phác họa lại nó. Vẽ ra một bức tranh mới trên mặt giấy tối. Sau nhiều thiên niên kỉ trôi qua, tôi đã phác thảo xong các cõi.

Sau nhiều niên kỷ nữa, tôi khiến mọi thứ trở thành cuộc sống thực tại. Trong Kỷ Nguyên Mới của tôi, tất cả chúng sinh sẽ có cơ hội được một cuộc sống trong hòa bình. Cho dù họ có tìm đến điều đó hay không, thì đó vẫn là trách nhiệm của họ. Vì sức mạnh của tôi chỉ cho phép tôi bắt đầu để tìm kiếm điều đó. Còn nhiệm vụ của người phàm sẽ phải thực hiện điều đó.
- Thần Lửa Liu Kang đã nói -

 
Bản quyền 2023 © Mortal Kombat 1 của NetherRealm Studios. Đã hợp thức hóa việc thực hiện dưới điều kiện cho phép.
Toàn bộ bản quyền tất cả hình ảnh, nhân vật, logo và dự án phát triển website fandom này đều độc quyền thuộc về hãng Box Project.